Impressum

 

SC. Wigstein SRL

Str. Libertatii 1

407035 Apahida, Cluj, Romania

Telefon: +40 744 251 193

E-Mail: office@wig.ro

 

Responsabil pentru continut Web:

Wilhelm Salmen
Madach Imre 23
400464 Cluj Napoca

E-Mail: thewillysalmen@gmail.com
Telefon: +40 (0) 744 827 096

 

GDPR

 

1. Introducere
În operațiunile de procesare a datelor cu caracter personal pe site-ul www.wig.ro se utilizează date cu caracter personal cum ar fi:

Date despre clienți;
Date privind utilizatorii site-ului;
Date privind abonații la informările lunare/săptămânale;
Procesul de prelucrare a acestor tipuri de date este supus legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal: REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), prin care se reglementează în mod explicit activitățile de procesare a datelor cu caracter personal, calitățile entităților juridice ce procesează date cu caracter personal, rolurile și responsabilitățile acestora.

2. Protecția datelor cu caracter personal
2.1 Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal
Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) este unul dintre cele mai importate acte legislative care afectează în mod direct activitatea de procesare a datelor cu caracter personal a companiei Wigstein („Compania”), cu sediul în Apahida, str. Libertatii, nr. 1.

2.2 Definiții
“Legislația PDP” înseamnă orice lege, ordonanță, hotărâre, regulament sau legislație secundară emisă de Autoritatea de Supraveghere, privind prelucrarea, confidențialitatea și utilizarea Datelor Personale, aplicabilă serviciilor prestate în baza Contractului, incluzând:

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (“Legea 677/2001”); Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (“Legea 506/2004”) si orice alt acte normative din România care implementează aceste legi, Directiva 95/46/CE (“Directiva Data Protection”) și Directiva 2002/58/CE (“Directiva e-Privacy”); și/sau
începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (“GDPR”), de la data la care acesta va fi aplicabil; și orice alte acte normative naționale date în aplicarea GDPR;
orice interpretare judiciară sau administrativă a oricăreia dintre cele de mai sus, orice îndrumări, ghiduri, coduri de practică, coduri de conduită sau mecanisme de certificare aprobate sau emise de orice Autoritate de Supraveghere relevantă, pe toata perioada în care sunt în vigoare și aplicabile, și oricăror acte care le modifică, completează sau înlocuiesc în decursul timpului.
”Operator date personale” înseamnă Compania și/sau orice client/beneficiar al serviciilor Companiei care determină (individual sau împreună în comun cu alții) scopurile pentru care și modul în care sunt sau vor fi procesate orice date cu caracter personal;

”Incidente de Securitate“ înseamnă orice încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, alterarea, dezvăluirea neautorizată, accidentală sau ilegală a oricăror date cu caracter personal sau accesul accidental sau ilegal la orice date cu caracter personal.

„Date cu Caracter Personal “ înseamnă orice informații transmise Prestatorului prin intermediul testelor încărcate pe platformele Prestatorului individualizate la art.1 de mai sus, legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă (“subiectul datelor cu caracter personal“) fiind una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referință la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea sa fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială, sau altfel după cum este definit în Legislația PDP;

„Procesare“ înseamnă accesarea, colectarea, obținerea, înregistrarea, deținerea, dezvăluirea, utilizarea, alterarea, anularea, ștergerea sau distrugerea Datelor cu Caracter Personal, sau efectuarea oricărei (oricăror) operațiuni asupra Datelor cu Caracter Personal sau altfel, după cum este definit prin Legislația PDP aplicabilă;

”Persoana împuternicită”/”Procesatorul de Date” este reprezentată de Prestator, care asigură prestarea Serviciilor în favoarea Beneficiarului.

,,Autorităţi de Reglementare” reprezintă „autoritatea de supraveghere” și înseamnă, conform GDPR, o autoritate publică independentă instituită de un stat membru. În România Autoritatea de Reglementare este reprezentată de ANSPDCP.

2.3 Principiile prelucrării datelor cu caracter personal
Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, impun ca datele cu caracter personal să fie :

prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerate incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR („limitări legate de scop”);
adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR , sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în regulamentul GDPR în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).
Compania depune toate eforturile să alinieze la aceste principii toate activitățile de prelucrare de date cu caracter personal existente cât și toate noile procesări pe care aceasta intenționează să le efectueze.

2.4 Drepturile persoanelor
Persona fizică care accesează acest site sub incidența GDPR are următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat
Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal
Dreptul de a actualiza datele cu caracter personal
Dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal
Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
Dreptul de a-și porta datele cu caracter personal
Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal
Drepturi cu privire la procesarea automată a datelor cu caracter personal
Toate drepturile de mai sus sunt susținute de proceduri distincte elaborate la nivelul companiei noastre conform cerințelor stricte ale GDPR și conform termenelor limită definite în acesta.

Termenele stabilite de GDPR pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate și/sau pentru a da curs solicitărilor acestora și/sau pentru a răspunde sunt variate, astfel :

Dreptul persoanei fizice: Termen de obținere consimțământ/informare/exercitare drept și/sau de furnizare răspuns.
Dreptul de a fi informat: Când datele sunt colectate.
Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal: Se poate exercita oricând pe durata procesării și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice.
Dreptul de a actualiza datele cu caracter personal: Se poate exercita oricând pe durata procesării, se implementează imediat și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice.
Dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal: Se poate exercita oricând pe durata procesării, se implementează imediat și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice.
Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal: Se poate exercita oricând pe durata procesării, se implementează imediat și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice.
Dreptul de a-și porta datele cu caracter personal: Se poate exercita oricând pe durata procesării și se furnizează răspuns/soluție de implementare într-un interval rezonabil (cât mai repede).
Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării și se implementează imediat
Drepturi cu privire la procesarea automată a datelor cu caracter personal: Nu sunt specificate.

2.5 Legalitatea prelucrării
Compania procesează datele dvs. cu caracter personal pe acest site doar în următoarele condiții:

Dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
Atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
Atunci când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
Atunci când prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
Atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
Atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
2.6 Persoanele împuternicite ale operatorului
Compania se va asigura în orice moment că toate operațiunile ce vizează procesări de date cu caracter personal să fie reglementate prin contracte scrise încheiate între operator și persoanele împuternicite sau între operatorii asociați, după caz. Toate aceste contracte vor respecta cerințele și clauzele expres impuse de GDPR.

2.7 Responsabilul cu protecția datelor personale
În măsura în care Compania va avea desemnat un responsabil cu protecția datelor personale, în cazurile prevăzute în mod expres de GDPR, vă confirmăm că acesta va avea responsabilitățile și rolurile stabilite prin Regulament, iar identificarea sa se va face în mod explicit pe pagina dedicată a site-ului nostru.

În cazul Companiei noastre, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal este:

Nume și prenume: Wilhelm Salmen
Adresă de contact: thewillysalmen@gmail.com

Pentru a contacta responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal și a obține orice informații legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă rugăm trimiteți un email la adresa mai sus menționată.

2.8 Incidente de securitate
În caz de incident de securitate a Datelor cu Caracter Personal:
vă va informa cu privire la apariția oricărui incident de securitate în care sunt implicate datele dvs. cu caracter personal;
va investiga asupra încălcării securității Datelor;
va lua măsuri rezonabile pentru a diminua efectele și a micșora orice daună care rezultă din Incidentul de Securitate, precum și măsuri rezonabile pentru a împiedica reapariția unei asemenea încălcări a securității datelor;
va dezvolta și executa un plan de reacție pentru a contracara Incidentul de Securitate;
va informa autorităților relevante de reglementare în termen de 24 de ore de la apariția incidentului de securitate.

2.9 Cerințe de conformitate GDPR
Următoarele acțiuni sunt utilizate de Companie pentru a se alinia la principiile GDPR. Toate acțiunile de mai jos sunt revizuite în mod frecvent pentru a respecta toate cerințele GDPR:

Compania se va asigura în mod frecvent că există în orice moment un temei legal justificat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Un responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal este numit în cazul în care există această cerință
Toți angajații operatorului respectă principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal
Toți angajații operatorului au fost instruiți cu privire la procesarea datelor cu caracter personal;
Se obține consimțământul explicit al consumatorului privind procesarea datelor cu caracter personal;
Se auditează în mod frecvent toate politicile de conformitate pentru a respecta cerințele GDPR;
Următoarele elemente sunt documentate temeinic în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal:
Numele organizației în calitate de operator de date cu caracter personal;
Scopul pentru care sunt realizate prelucrările;
Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
Termene de stocare / arhivare a datelor cu caracter personal;
Politici de securitate cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal.

DECLARAȚIA PRIVID MODULELE COOKIE

Compania noastră Wigstein (”Compania”) respectă preocupările legate de confidențialitate și prețuim relația pe care o avem cu dvs.La fel ca majoritatea companiilor, folosim pe site-ul nostru web tehnologia de colectare a informațiilor care ne ajută să îmbunătățim experiența utilizatorului și produsele și serviciile noastre. Modulele cookie pe care le folosim la permit site-ului web să funcționeze și ne ajută să înțelegem ce informații și reclame sunt utile pentru vizitatori.
Vă rugăm să citiți cu atenție pentru a vă familiariza cu practicile noastre privind modulele cookie și, dacă aveți întrebări, ne puteți contacta prin e-mail la adresa thewillysalmen@gmail.com sau ne puteți trimite o solicitare completând pe site-ul nostru formularul de Contact.

Am încercat ca declarația să fie cât mai simplă, dar dacă nu sunteți familiarizați cu termenii de tipul module cookie, adrese IP și browsere, vă rugăm să citiți mai întâi despre acești termeni cheie http://www.allaboutcookies.org.

1.CINE COLECTEAZĂ ACESTE INFORMAȚII?
Utilizând site-urile noastre web, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie în conformitate cu Declarația privind modulele cookie și cu Politica de confidențialitate a siteului nostru. Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie în acest mod, trebuie să setați setările de browser corespunzător și să dezactivați toate modulele cookie pe care le folosim sau să nu accesați deloc site-urile noastre web. Dacă dezactivați modulele cookie pe care le utilizăm, această acțiune poate afecta experiența dvs. ca utilizator în timp ce navigați pe site-urile noastre web.

Secțiunea de mai jos sintetizează diferitele tipuri de module cookie pe care le utilizăm pe site-urile noastre web împreună cu scopul acestora și vă oferă posibilitatea de a le gestiona.

Compania va colecta, utiliza sau comunica datele dvs. personale numai în cazul în care este o acțiune corectă și legală.

Pentru o înțelegere mai detaliată a modului în care utilizăm datele cu caracter personal colectate de modulele cookie, consultați Declarația noastră privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

2.CE ÎNSEAMNĂ MODULE COOKIE?

Modulele cookie, tag-uri pixel și tehnologii similare (denumite colectiv „module cookie”) sunt fișiere care conțin cantități mici de informații ce sunt descărcate pe orice dispozitiv conectat la internet, precum computerul, smartphone-ul sau tableta dvs. atunci când vizitați un site web. Modulele cookie sunt apoi trimise înapoi la site-ul web originar la fiecare vizită ulterioară sau la un alt site web care recunoaște acel cookie. Modulele cookie realizează un număr mare de alte sarcini diferite și utile, cum ar fi memorarea preferințelor dvs., îmbunătățindu-vă în general experiența online și în acest fel, ajutându-ne să vă oferim cele mai bune produse și servicii.

Există multe tipuri de „module cookie”. Toate funcționează în același fel, cu diferențe minore.

3.ÎN CE SCOP UTILIZĂM MODULELE COOKIE?

Utilizăm module cookie pentru a ușura utilizarea siteului web www.wig.ro și pentru a adapta mai bine produsele, serviciile și site-urile noastre web intereselor și nevoilor dvs. Modulele cookie sunt utilizate pentru a vă accelera activitățile viitoare și experiența pe siteul www.creative-autocenter.ro.
Modulele cookie pentru care v-ați dat acordul sunt utilizate și pentru a colecta datele cu caracter personal pe care apoi le organizăm în profiluri în public, astfel încât să putem oferi o reclamă orientată și adaptată intereselor dvs. și să limităm numărul de vizionări.
De asemenea, introducem module cookie în e-mailuri și buletine informative pentru a ne îmbunătăți conținutul și publicitatea.
În cele din urmă, folosim modulele cookie pentru a compila statistici anonime și combinate care ne permit să înțelegem modul în care persoanele utilizează site-urile noastre web și care ne ajută să ne îmbunătățim structura și conținutul.

4.CUM SE POT CONTROLA SAU ȘTERGE MODULELE COOKIE?

Există mai multe moduri de a gestiona modulele cookie:
• Puteți refuza să vă dați acordul;
• Puteți dezactiva modulele cookie sau ale terțelor părți utilizând setările browserului;

Majoritatea browserelor de internet sunt configurate inițial pentru a accepta automat modulele cookie. Dacă nu doriți ca site-ul nostru să stocheze module cookie pe dispozitivul dvs., vă puteți modifica setările browserului astfel încât să primiți un avertisment înainte ca anumite module cookie să fie stocate. De asemenea, puteți modifica setările astfel încât browserul dvs. să refuze majoritatea modulelor noastre cookie sau numai anumite module cookie de la terțe părți. De asemenea, vă puteți retrage acordul pentru module cookie ștergându-le pe cele deja stocate.

Dacă dezactivați modulele cookie pe care le utilizăm, această acțiune vă poate afecta experiența pe site-ul www.creative-autocenter.ro, de exemplu, este posibil să nu puteți vizita anumite secțiuni ale unui site web sau să nu primiți informații personalizate atunci când vizitați un site web.

Dacă utilizați dispozitive diferite pentru a vizualiza și a accesa site-ul web www.wig.ro (de ex:, computer, smartphone, tabletă), va trebui să vă asigurați că fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este modificat în funcție de preferințele dvs. cu privire la modulele cookie.
Procedurile de modificare a setărilor și a modulelor cookie diferă de la un browser la altul. Dacă este necesar, utilizați funcția de ajutor din browserul dvs.
De asemenea, există produse software disponibile care vă pot ajuta în gestionarea modulelor cookie.
Pentru a afla mai multe despre modulele cookie, inclusiv cum puteți verifica care module cookie au fost setate și cum le puteți gestiona și șterge, accesați www.allaboutcookies.org.

5. CE FEL DE MODULE COOKIE UTILIZĂM?

Modulele cookie utilizate pe site-ul Companiei pot fi în general clasificate astfel:

Module cookie necesare. Aceste module cookie sunt esențiale pentru a face site-ul web […] să funcționeze corect, acestea permițându-vă să navigați pe site-urile noastre web și să utilizați funcțiile. Fără aceste module cookie, undele dintre noastre nu vor putea fi furnizate. Exemplele includ memorarea acțiunilor anterioare (de exemplu, textul introdus) atunci când navigați înapoi la o pagină din aceeași sesiune. Dacă nu acceptați aceste module cookie, această acțiune poate afecta performanța site-ului web sau secțiuni ale acestuia.
Module cookie de performanță. Aceste module cookie colectează informații despre modul în care utilizați site-urile noastre web, de exemplu, care dintre pagini sunt accesate cel mai frecvent, timpul petrecut pe site-urile noastre web și orice probleme pe care le întâmpinați, cum ar fi mesajele de eroare. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim performanța site-urilor noastre web. Aceste module cookie colectează date cu caracter personal, dar aceste module cookie nu vă identifică ca persoană. Toate informațiile pe care aceste module cookie le colectează sunt combinate și, prin urmare, anonime. Se folosesc numai pentru a îmbunătăți modul în care funcționează un site web.
Module cookie de funcționalitate. Aceste module cookie permit site-urile noastre web să își amintească alegerile pe care le faceți (cum ar fi numele de utilizator, limba sau regiunea în care vă aflați) pentru a vă oferi o experiență online mai personalizată. Aceste module cookie pot fi, de asemenea, utilizate pentru a memora modificările efectuate la dimensiunea textului, fonturi și alte secțiuni ale paginilor web pe care le puteți personaliza. Informațiile pe care aceste module cookie le colectează pot include datele cu caracter personal pe care le-ați dezvăluit. Dacă nu acceptați modulele cookie, această acțiune poate afecta performanța și funcționalitatea site-ului web și poate limita accesul la conținutul de pe site-ul web.
Module cookie de vizare sau de publicitate. Aceste module cookie sunt utilizate pentru a furniza conținut relevant pentru dvs. și interesele dvs. Acestea sunt, de asemenea, utilizate pentru a oferi publicitate orientată sau pentru a limita numărul de vizionări a unei reclame, precum și pentru a măsura eficiența campaniilor publicitare pe site-ul www.creative-autocenter.ro. Modulele memorează faptul că ați vizitat unul dintre site-urile noastre web și aceste informații sunt distribuite altor părți. Aceste module cookie pot fi, de asemenea, conectate la funcționalitatea site-ului furnizată de terțe părți. Majoritatea modulelor cookie de acest tip urmăresc consumatorii prin ID-ul dispozitivului sau prin adresa IP, prin urmare pot colecta date cu caracter personal.
Module cookie de terță parte. Utilizăm un număr de parteneri care pot seta module cookie-urile pe dispozitivul dvs. în numele nostru atunci când vizitați site-urile noastre web pentru a le permite să furnizeze publicitate personalizată a Companiei pe domeniile lor, de exemplu Facebook și Google AdWords. Încercăm să identificăm aceste module cookie înainte de a le folosi, astfel încât să puteți decide dacă doriți să le acceptați sau nu. În astfel de cazuri, trebuie să vă retrageți acordul direct pe site-ul terță parte corespunzător. În funcție de modulele cookie utilizate de terța parte relevantă, informațiile pe care aceste module le colectează pot include date cu caracter personal.

6.DURATA MODULELOR COOKIE PE CARE LE UTILIZĂM

În ceea ce privește durata, putem utiliza două tipuri diferite de module cookie pe site-urile noastre web:
• Module cookie pentru sesiuni. Aceste module cookie sunt module temporare care rămân pe dispozitiv până când părăsiți site-urile noastre web; sau
• Module cookie persistente. Aceste module cookie rămân pe dispozitiv mai mult timp sau până când le ștergeți manual (perioada cât modulele cookie rămân pe dispozitiv depinde de perioada sau de „durata de viață” a acelor module cookie, precum și de setările browserului dvs.).